Adatvédelmi politikánkból

1. Jelen Adatvédelmi politika határozza meg a www.distance.hu internetes áruház (a továbbiakban: „Internetes áruház”) útján szerzett személyes adatok kezelésének szabályait.

2. Az Internetes áruház tulajdonosa és egyben az adatiok kezelője a Poznań-i (Lengyelország) székhelyű Distance S.A. (61-248 Poznań, ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, Lengyelország), amelyet a Poznań-Nowe Miastoés Wilda Körzeti Bíróság VIII. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma KRS 0000620368 számon vett fel az Országos Bírósági Nyilvántartásba, alaptőkéje 7.000.000 PLN, teljes egészében befizetve, adószáma: 7781406159, REGON statisztikai számjele: 63445350600000, a továbbiakban Distance.hu vagy Adatkezelő.

3. Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőt nevezett ki (a továbbiakban: „Tisztviselő”). A kapcsolatfelvétel a Tisztviselővel az [email protected] e-mail címen lehetséges.

4. A Distance.hu által az Internetes áruház útján gyűjtött személyes adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) összhangban történik.

5. A Distance.hu különös gondosságot tanúsít az Internetes áruházat felkereső Vásárlók magánéletének tiszteletben tartása terén.

6. Az internetes aktivitással kapcsolatos adatok süti (cookie) fájlok és más, hasonló technológia útján történő kezelése esetén az adatok kezelője lehet további egy vagy több, az Adatkezelővel együttműködő jogalany is.

§ 1 A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja és jogalapja

1. A Distance.hu a gazdasági tevékenységükkel közvetlenül össze nem függő jogügyleteket végző természetes személyekre, a saját nevükön gazdasági vagy szakmai tevékenységet végző természetes személyekre, valamint a jogi személyeket, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de törvény alapján jogképes, saját nevükön gazdasági vagy szakmai tevékenységet végző szervezeti egységeket képviselő természetes személyekre (a továbbiakban együttesen: Vásárlók) vonatkozó adatokat gyűjt.

2. A Vásárlók személyes adatait az alábbi esetekben gyűjtjük: a) fiók létrehozásakor az Internetes áruházban, a személyes fiók létrehozása és kezelése céljából, valamint a leendő Vásárló kérésére a létrehozása előtt szükséges lépések megtétele érdekében. Jogalap: elengedhetetlenség a Felhasználói Fiók szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. Cikk 1. bek. b) pont); b) rendeléstételkor az Internetes áruházban, az adásvételi szerződés teljesítése érdekében. Jogalap: elengedhetetlenség az adásvételi szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. Cikk 1. bek. b) pont); c) megkeresés küldésekor a Vásárló által az Internetes áruháznak a kapcsolatfelvételi űrlap útján, válasz küldése érdekében a kapott üzenetre. Jogalap: elengedhetetlenség a Kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. Cikk 1. bek. b) pont); d) a Vásárló tevékenysége és a vele kapcsolatos információk értékelése és elemzése, beleértve automatizált személyiadat-feldolgozást (profilalkotás), az Adatkezelő és partnerei termékeire vonatkozó reklámok, ajánlatok és promóciók bemutatása érdekében, az adott Vásárló érdeklődéséhez igazított módon (nem fejtve ki ugyanakkor lényeges befolyást a döntésére). Jogalap: jogilag megalapozott érdekünk (GDPR 6. Cikk 1. bek. f) pont); e) az információs hírlevelünkre (Newsletter) történő feliratkozás, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés teljesítése érdekében. Jogalap – a személy hozzájárulása, akire az adatok vonatkoznak, a hírlevél-szolgáltatás teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

3. Fiók létrehozása esetén az Internetes áruházban, a Vásárló megadja: a) e-mail címét, b) családnevét és keresztnevét.

4. Fiók létrehozásakor az Internetes áruházban a Vásárló önállóan beállít egy egyéni hozzáférési jelszót a fiókjához. A Vásárló a későbbiekben megváltoztathatja a jelszót, az 5.§-ban leírt szabályok szerint.

5. Rendeléstétel esetén az Internetes áruházban, a Vásárló az alábbi adatokat adja meg: a) e-mail cím; b) lakcímadatok: ba) irányítószám és helység; bb) ország (állam); bc) utca és ház/lakásszám; c) családnév és keresztnév; d) telefonszám.

6. Vállalkozók esetében az Internetes áruházban történő rendelés érdekében megadandó adatok köre a fenti 5. pontban említett adatokon kívül az alábbi adatokra is kiterjed: a) a Vállalkozás neve; b) adószám.

7. A Hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén a Vásárló csak az e-mail címét adja meg.

8. A Kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatás használata esetén a Vásárló az alábbi adatokat adja meg: a) e-mail cím; b) keresztnév.

9. A „vélemény írása” szolgáltatás igénybevétele esetén a Vásárló egyedül becenevét, nickjét vagy keresztnevét adja meg.

10. A Vásárló kiszolgálása esetén valamely általa feltett, a szolgáltatásokra, termékekre vagy a megtett rendelésre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban, valamint valamely már teljesített rendelésével kapcsolatos esetleges észrevételei vagy reklamációja esetén az Adatkezelő a Vásárló kiszolgálásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait kezeli. E körben az adatkezelés jogalapja a szükségesség az ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtásához (GDPR 6. Cikk 1. bek. b) pont), valamint a személy beleegyezése, akire az adatok vonatkoznak (GDPR 6. Cikk 1. bek. a) pont).

11. A Vásárló által internetes fizetés teljesítésekor a megrendelésért vagy bankkártya hozzáadása esetén az Internetes áruházban létrehozott fiókjához, az Adatkezelő kezeli a fizetésre, valamint a hitel- vagy bankkártyára vonatkozó adatokat is. Ilyen helyzetben az adatkezelés jogalapja a személy hozzájárulása, akire az adatok vonatkoznak, a választott formában történő fizetéshez, vagy a fizetőkártyára/kártyákra vonatkozó adatok tárolásához a felhasználói fiók keretében (GDPR 6. Cikk 1. bek. a) pont).

12. A Vásárló által teljesített fizetésekkel kapcsolatos számlázási adatok körében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő oldalán fennálló törvényi kötelezettség is (GDPR 6. Cikk 1. bek. c) pont).

13. Az Áruház Internetes Oldalának használata során további információk is gyűjthetők, különösen a Vásárló számítógépéhez tartozó IP cím vagy az Internet-szolgáltató külső IP címe, doménnév, a böngészőprogram típusa, a hozzáférés ideje, az operációs rendszer típusa (további információ e tekintetben az Adatvédelmi Politika 3. §-ában található).

14. A Vásárlóktól gyűjthetők navigációs adatok is, beleértve a linkekre és hivatkozásokra vonatkozó információt, amelyekre kattintanak, vagy más tevékenységekről, amelyeket Internetes áruházunk keretében végeznek. Jogalap – jogilag megalapozott érdekünk (GDPR 6. Cikk 1. bek. f) pont), melynek lényege az elektronikusan nyújtott szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése és e szolgáltatások funkcionalitásának javítása (további információ e tekintetben az Adatvédelmi Politika 3. §-ában található).

15. Követeléseink megállapítása, érvényesítése és végrehajtása céljából kezelhetők a Vásárló által az Internetes áruház funkcióinak használata során megadott személyes adatok, olyanok, mint: családnév és keresztnév, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok, ha a követelés a szolgáltatás Vásárló általi igénybevételének módjából ered, más, a követelés fennállásának bizonyításához szükséges adatok, beleértve a viselt kár mértékét. Jogalap – jogilag megalapozott érdekünk (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pont), melynek lényege a követelések megállapítása, érvényesítése és végrehajtása és a követelésekkel szembeni védekezés a bíróságok és egyéb állami intézmények előtt zajló eljárásokban.

16. Az adatok átadása a Distance.hu számára a kötött adásvételi szerződésekkel vagy az Áruház Internetes Oldala közvetítésével nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban önkéntes, azzal, hogy a Regisztráció folyamatában az űrlapokon meghatározott adatok megadásának hiánya lehetetlenné teszi a Regisztrációt és a Felhasználói fiók létrehozását, a Regisztráció és Felhasználói fiók nélküli rendelés esetén pedig a szükséges adatok megadásának hiánya lehetetlenné teszi a Vásárló rendelésének megtételét és annak teljesítését.

17. A Distance.hu az alábbiakra kiterjedő adatkezelést végez: családnév, keresztnév, e-mail cím, valamint az elégedettségi kérdőív és az elégedettség-vizsgálathoz használt űrlapok keretében előkészített kérdésekre adott válaszok. Az ilyen akciókban való részvétel önkéntes. Ha a Vásárló nem járul hozzá az ezekben való részvételhez, bármikor értesítheti erről az Adatkezelőt a 6.§ szerinti címen, ekkor az Adatkezelő blokkolja a megfelelő adatokat. Jogalap – jogilag megalapozott érdekünk (GDPR 6. Cikk 1. bek. f) pont), melynek lényege az elektronikusan nyújtott szolgáltatások funkcionalitásának javítása és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség felmérése.

18. Ezen felül, az Adatkezelő a nyújtott szolgáltatások, elsősorban hatókörük vizsgálatával kapcsolatos statisztikai célokból is kezel adatokat. A jogalap e tekintetben jogilag megalapozott érdekünk (GDPR 6. Cikk 1. bek. f) pont).

19. Az Adatkezelő jelzi, hogy az Internetes áruház üzemeltetéséhez használt informatikai rendszer keretében biztosítja a kezelt személyes adatok maradéktalan biztonságát. A felhasznált rendszer lehetővé teszi a személyes adatok a rendszerbe történt első felvitele dátumának, a személyes adatok forrásának, és az adatokat rögzítő felhasználó azonosítójának automatikus regisztrálását.

§ 2 Az adatok átadása vagy harmadik személyekre bízása, illetve az adatkezelés ideje

1. A Vásárló személyes adatai átadásra kerülnek a szolgáltatóknak, akiknek a szolgáltatásait a Distance.hu az Internetes áruház üzemeltetése kapcsán igénybe veszi. A szolgáltatók, akiknek a személyes adatok átadásra kerülnek, a szerződéses megállapodások vagy a körülmények függvényében vagy a Distance.hu utasításait követik az adatkezelés céljait és módját illetően, vagy maguk határozzák meg az adatkezelés célját és módjait (Adatkezelők). a) Adatfeldolgozó jogalanyok. A Distance.hu igénybe vesz szolgáltatókat, akik kizárólag az Adatkezelő utasítására kezelnek személyes adatokat. Közéjük tartoznak a hosting-, könyvelési, jogi, postai vagy futárszolgáltatók, az oldal-pozicionálási, illetve marketing rendszereket szállító, továbbá az Internetes áruház forgalmának vagy a marketing-kampányok hatékonyságának elemzését szolgáló, a hírlevélkészítő és –terjesztő, valamint a statisztikai elemzéseket és reklámokat előállító rendszereket kínáló szolgáltatók. b) Adatkezelők. A Distance.hu igénybe vesz szolgáltatókat, akik nem kizárólag az utasítására járnak el, és maguk állapítják meg a személyes adatok kezelésének céljait és módjait. Ezek elektronikus fizetési és banki szolgáltatásokat nyújtanak.

2. A fentiekre, különösen a Google-lal folytatott együttműködésre tekintettel, az Adatkezelőnek átadott adatok az Európai Gazdasági Térségen kívülre is átadásra kerülhetnek. Az átadott adatok megfelelő védelmét az Adatkezelő az Európai Bizottság döntései nyomán elfogadott általános adatvédelmi klauzulák használata útján biztosította. Az EGT-n kívüli államokba történő adattranszferre vonatkozó, általunk használt biztosítékok másolatait kérésre rendelkezésre bocsájtjuk, a Tisztviselőnkkel történő kapcsolatfelvétel nyomán.

3. A Vásárlók adatait az alábbi időpontig tároljuk: a) az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás a Vásárló általi visszavonásáig; b) az Adatkezelő részéről a Vásárlóval szemben, illetve a Vásárló részéről az Adatkezelővel szemben fennálló igények elévüléséig; c) az Adatkezelővel együttműködő jogalanyok közvetlenül vagy közvetve a Vásárló adatait érintő szolgáltatások nyújtásával összefüggő, az Adatkezelővel szembeni igényei elévüléséig; d) a Vásárló által az adatkezeléssel szembeni tiltakozás benyújtásáig; annak függvényében, hogy a fent leírt események közül melyik következik be később.

4. Abban az esetben, ha a Vásárló a dotpay.pl/Braintree rendszer útján történő fizetést választja, személyi adatai a fizetés végrehajtásához szükséges körben átadásra kerülnek a 30-552 Krakkó, ul. Wielicka 72 alatti székhelyű, a Krakkó-Belvárosi Körzeti Bíróság XI. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma által vezetett vállalkozások nyilvántartásába KRS 0000296790 számon bejegyzett Dotpay S.A. számára.

5. A navigációs adatok felhasználásra kerülhetnek a Vásárlók számára jobb kiszolgálás biztosítása, statisztikai elemzés, valamint az Internetes áruház a Vásárlók igényeihez igazítása érdekében, valamint az Internetes áruház üzemeltetése céljaira.

6. Abban az esetben, ha a Vásárló feliratkozik információs hírlevelünkre (Newsletter), e-mail címére a Distance.hu az Internetes áruházban kapható termékekre és promóciókra vonatkozó kereskedelmi információkat tartalmazó elektronikus üzeneteket fog továbbítani.

7. Ilyen irányú felszólítás esetén a Distance.hu a személyes adatokat az erre felhatalmazott állami szervek, különösen az Ügyészség és a Rendőrség szervezeti egységei, a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke, valamint az Elektronikus Kommunikációs Hivatal elnöke rendelkezésére fogja bocsájtani.

8. Az Oldal használja a 31-060 Krakkó, PlacWolnica 13/10 székhelyűSparkDigitUPSp. z o.o. vállalkozás által kínáltTrafficWatchDog alkalmazást. Ez az alkalmazás nyomon követi az oldal látogatásait és információt gyűjt a megfigyelt internetes oldal használatának módjáról. A süti (cookie) fájlokhoz, valamint a JavaScript és pixel kód által gyűjtött paraméterekhez hozzáadásra kerülnek olyan információk, mint az IP (Internet Protocol) cím, a végberendezés azonosítója, típusa és paraméterei, az operációs rendszer paraméterei, a böngésző paraméterei, a felhasználó interakciójának módja a megfigyelt oldallal és aktivitási adatai, az oldalon töltött idő, a http fejléc paraméterei, a marketing kampány paraméterei. A fenti adatok a fraud típusú visszaélések megelőzése (GDPR 6. Cikk 1. bek. f) pont) érdekében kerülnek gyűjtésre, és legkésőbb 3 hónap elmúltával törlésre kerülnek. A TrafficWatchdog alkalmazás használhatja más jogalanyok, pl. a Google süti-fájljait. Az alkalmazás használatának feltételeivel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatás a https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy és a https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy internetes oldalakon található.

9. Az Oldal a felhasználó az internetes oldalon folytatott interakciójának nyomon követése céljából az ír jog szerint bejegyzett, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország székhelyű Google Ireland Limited („Google”) vállalkozás (nyilvántartási száma: 368047) által kínált Google reCAPTCHA v.3 alkalmazást használja. Az alkalmazás használatának feltételeivel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatás a https://policies.google.com/terms?hl=pl és a https://policies.google.com/privacy?hl=pl internetes oldalakon található.

§ 3 Süti(cookie) mechanizmus, automatizált adatkezelés, IP cím

1. Az Internetes áruház sütinek (cookie) nevezett apró fájlokat használ. Ezeket a Distance.hu oldal az Internetes áruházat látogató személy végberendezésére menti ki, ha az internetes böngésző ezt lehetővé teszi. A süti-fájl általában tartalmazza a domén nevét, ahonnan származik, „elévülési idejét” és az adott fájlt azonosító, véletlenszerűen kiválasztott számot.

2. Az ilyen típusú fájlok segítségével gyűjtött információk segítenek a Distance.hu által kínált termékeket az Internetes áruház látogatói egyéni preferenciáihoz és tényleges szükségleteihez igazítani. Lehetőséget adnak emellett az Internetes áruházban bemutatott termékek látogatásaira vonatkozó általános statisztikák kidolgozására.

3. A Distance.hu kétféle süti-fájlt használ: a) munkamenet-sütik: böngészőnk munkamenetének befejeződése vagy a számítógép kikapcsolása után a mentett információk törlésre kerülnek az eszköz memóriájából. A munkamenet-sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé bármilyen személyes adat vagy bizalmas információ megszerzését a Vásárlók számítógépeiből. b) állandó sütik: a Vásárló végberendezésének memóriájában vannak tárolva, és törlésük vagy lejártuk pillanatáig ott is maradnak. Az állandó sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé bármilyen személyes adat vagy bizalmas információ megszerzését a Vásárlók számítógépeiből.

4. A Distance.hu a saját sütiket az alábbi célokra használja: a) az áruk mentése a bevásárló kosárban, így a Vásárlónak nem kell azokat újra hozzáadnia az oldal újratöltése után vagy minden aloldalon; b) a Vásárló hitelesítése munkamenetének biztosítása az Internetes áruházban (a bejelentkezést követően), így a Vásárlónak nem kell az Internetes áruház minden aloldalán újra beírnia a felhasználónevét és a jelszavát; c) elemzések és vizsgálatok, valamint látogatottsági audit készítése, különösen anonim statisztikák készítése, amelyek lehetővé teszik annak megértését, hogy a Vásárlók milyen módon használják az Áruház internetes Oldalát, ami lehetővé teszi a struktúra és a tartalom fejlesztését; d) minden Vásárlónak szánt, általános reklámok, ajánlatok és akciók bemutatása, érdeklődésükhöz igazítva, a Vásárlók preferenciáinak megismerése, pl. annak elemzése útján, hogy milyen gyakran látogatja az Internetes áruházat és milyen termékeket vásárol, ami lehetővé teszi elvárásainak pontosabb megismerését és a szükségleteihez való alkalmazkodást, nem hatva ki ugyanakkor lényeges módon a döntéseire. A modern technológia használata révén e tevékenységeket a rendszer gyakran automatizált módon fogja végezni, ami lehetővé teszi a küldött tartalmak aktualitását.

5. A Distance.hu külső sütiket az alábbi célokra használ: a) a Vásárló preferenciáihoz igazított reklámok bemutatása a Google AdSense internetes reklámozási eszköz használatával (a külső süti fájl Adatkezelője: az amerikai (USA) székhelyű Google Inc.); b) a Tisztességes Szabályzat Tanúsítvány bemutatása érdekében a rzetelnyregulamin.pl internetes oldal útján (a külső süti fájl Adatkezelője: a varsói székhelyű RzetelnaGrupasp. z o.o.).

6. A süti fájlok mechanizmusa biztonságos az Internetes áruház Vásárlóinak számítógépei számára. különösképpen ily módon nem lehetséges vírusok, illetve más, nem kívánatos, vagy rosszindulatú programok juttatása a Vásárlók számítógépeire. Ugyanakkor a Vásárlóknak lehetőségük van böngészőikben korlátozhatják vagy kizárhatják a süti fájlok hozzáférését a számítógépükhöz. Ezen opció kihasználása esetén az Internetes áruház használata lehetséges lesz, de azon funkciók nélkül, amelyek természetüknél fogva igénylik a süti-fájlok használatát.

7. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet a népszerű internetes böngészők beállításait a süti-fájlok használata tekintetében módosítani:

a) Internet Explorer böngésző (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer);

b) Microsoft EDGE böngésző (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy);

c) MozillaFirefoxböngésző (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

d) Chromeböngésző (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);

e) Safariböngésző (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);

f) Opera böngésző(http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8. A Distance.hu gyűjtheti a Vásárlók IP-címeit. Az IP-cím az Internetes áruházat látogató személy számítógépének az internet-szolgáltató által kiosztott szám. Az IP-cím teszi lehetővé az internethez való hozzáférést. Az esetek többségében dinamikusan van a számítógéphez rendelve, vagyis az internetre való minden csatlakozáskor megváltozik, és ezért általánosan személytelen azonosító információnak tekintik.

9. Az IP-címet az Adatkezelő a szerver műszaki problémáinak diagnosztizálásához, statisztikai elemzések készítéséhez (pl. a régió azonosításához, ahonnan a legtöbb látogató érkezik), az Internetes áruház adminisztrálása és tökéletesítése során hasznos információként, valamint biztonsági célból, és a szervert esetlegesen terhelő, az Internetes áruház tartalmának böngészését lehetővé tevő nem kívánatos automatikus programok azonosításához használja fel.

10. Az Internetes áruház más internetes oldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmaz. A Distance.hu nem felelős az ezeken érvényesülő adatvédelmi szabályokért.

§ 4 Azon személyek jogai, akikre az adatok vonatkoznak

1. A hozzájárulás visszavonásához való jog – jogalap: GDPR 7. Cikk 3. bek. a) A Vásárlónak joga van bármely hozzájárulás visszavonásához, amit a Distance.hu-nak adott. b) A hozzájárulás visszavonása annak pillanatától hatályos. c) A hozzájárulás visszavonása nincs hatással a Distance.hu által a visszavonás előtt jogszerűen végzett adatkezelésre. d) A hozzájárulás visszavonása nem jár a Vásárló számára semmilyen negatív következménnyel, de lehetetlenné teheti egyes szolgáltatások és funkciók igénybevételét, amelyeket a Distance.hu jogszerűen csak a Vásárló hozzájárulásával nyújthat.

2. Az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jog – jogalap: GDPR 21. Cikk. a) A Vásárlónak – különleges helyzetére hivatkozással – bármikor joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, beleértve a profilalkotást, amennyiben a Distance.hu a személyes adatait jogilag megalapozott érdeke alapján, pl. a Distance.hu termékeinek és szolgáltatásainak marketingje, az Internetes áruház egyes funkcióinak használatával kapcsolatos statisztikák készítése, az Internetes áruház használatának megkönnyítése valamint elégedettség-vizsgálat céljából kezeli. b) Az e-mail üzenet formájában történő lemondás a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing-üzenetek kézhezvételéről a Vásárló által bejelentett, személyes adatainak kezelésével szembeni tiltakozásnak minősül, beleértve az ilyen célú profilalkotást. c) Ha a Vásárló tiltakozása megalapozottnak bizonyul, és az Adatkezelőnek nincsen más jogalapja a személyes adatok kezelésére, a Vásárló azon személyes adatai, amelyek kezelése ellen tiltakozott, törlésre kerülnek.

3. Az adatok törléséhez való jog („elfeledtetés joga”) – jogalap: GDPR 17. Cikk. a) A Vásárlónak joga van követelni összes vagy egyes meghatározott személyes adatai törlését. b) A vásárlónak akkor van joga személyes adatai törlését követelni, ha: ba) a személyes adatok már nem szükségesek a cél elérése érdekében, melynek érdekében azokat gyűjtötték/kezelték; bb) visszavonta adatkezelési hozzájárulását abban a körben, amelyben az adatok erre hivatkozással voltak kezelve; bc) tiltakozott adatainak marketing-célú kezelése ellen; bd) a személyes adatok kezelése jogszerűtlen; be) a személyes adatokat az Unió, vagy azon tagállam jogszabályai, melynek hatálya alá az Adatkezelő tartozik, kötelező jelleggel törölni rendelik; bf) a személyes adatok információs társadalmi jellegűszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerültek begyűjtésre. c) A személyes adatok törlésének követelése ellenére, a tiltakozás bejelentésével vagy a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban a Distance.hu megtarthat bizonyos személyes adatokat abban a körben, amelyben az adatkezelés követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez, valamint ahhoz szükséges, hogy az Unió, vagy azon tagállam jogszabályaiban, melynek hatálya alá az Adatkezelő tartozik, meghatározott adatkezelést feltételező kötelezettségeknek eleget tudjon tenni. Ez különösen az alábbi személyes adatokra vonatkozik: családnév és keresztnév, e-mail cím, amely adatok a Distance.hu által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és követelések elbírálása céljából kerülnek megőrzésre, valamint a lakcím/postacím és a rendelés száma, amelyek a megkötött adásvételi szerződésekkel vagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok és követelések elbírálása céljából kerülnek megőrzésre.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog – jogalap: GDPR 18. Cikk. a) A Vásárlónak joga van személyes adatai kezelése korlátozásának követeléséhez. A követelés bejelentése annak elbírálásáig lehetetlenné teszi meghatározott funkciók vagy szolgáltatások használatát, amelyek használata a követeléssel érintett személyes adatok kezelését tenné szükségessé. A Distance.hu nem fog semmilyen üzenetet sem küldeni, beleértve a marketing tárgyúakat. b) A Vásárlónak az alábbi esetekben van joga személyes adatai kezelésének korlátozását követelni. ba) ha személyes adatainak helyességét kérdőjelezi meg – ilyenkor a Distance.hu az adatok helyességének ellenőrzéséhez szükséges, de 7 napnál nem hosszabb időre korlátozza felhasználásukat; bb) ha az adatkezelés jogszerűtlen, a Vásárló azonban az adatok törlése helyett felhasználásuk korlátozását kéri; bc) ha a személyes adatok már nem szükségesek a cél elérése érdekében, melynek érdekében azokat gyűjtötték vagyfelhasználták, azonban a Vásárlónak szüksége van azokra követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez; bd) ha adatai kezelésével szemben tiltakozást jelentett be – ez esetben a korlátozás az ahhoz szükséges időre érvényesül, hogy – az adott helyzet vonatkozásában – a Vásárló jogai és szabadsága felette állnak-e azon érdekeknek, amelyeket a Distance.hu a Vásárló adatainak kezelése útján érvényesít.

5. Az adatokhoz való hozzáféréshez való jog – jogalap: GDPR 15. Cikk. a) A Váráslónak joga van visszaigazolást kapni a Distance.hu-tól, hogy kezel-e személyes adatokat, és ha igen, a Vásárló jogosult: aa) hozzáférést kapni személyes adataihoz; ab) tájékoztatást kapni az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeiről vagy címzetti kategóriáiról, a Vásárló személyes adatai tárolásának tervezett idejéről, vagy ezen időszak megállapításának kritériumairól (ha az adatkezelés tervezett idejének meghatározása nem lehetséges), a Vásárló a GDPR alapján fennálló jogairól és a panasztétel jogáról a felügyelő hatóságnál, az adatokforrásáról, az automatizált döntéshozatali folyamatról, beleértve a profilalkotást, és az adatok az Európai Unión kívülre történő átadásával kapcsolatos biztonsági intézkedésekről; ac) megkapni személyes adatainak másolatát.

6. Az adatok helyesbítéséhez való jog – jogalap: GDPR 16. Cikk. a) A Vásárlónak joga van követelni a Distance.hu-tól a rá vonatkozó, helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Az adatkezelés céljainak figyelembe vételével a Vásárló, akire az adatok vonatkoznak, jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, beleértve külön nyilatkozat benyújtását is, a kérést az Adatvédelmi politika 6.§-a szerinti elektronikus levelezési címre irányítva.

7. Az adatok átviteléhez való jog – jogalap: GDPR 20. Cikk. a) A Vásárlónak joga van megkapni a Distance.hu-nak átadott személyes adatait, majd azokat egy más, általa választott személyesadat-kezelőhöz küldeni át. A Vásárló jogosult továbbá kérni, hogy személyes adtait a Distance.hu közvetlenül küldje át ennek az adatkezelőnek, amennyiben ez műszakilag lehetséges. Ebben az esetben a Distance.hu a Vásárló személyes adatait egy csv formátumú fájl útján küldi el, amely egy általánosan használt, gépi beolvasásra alkalmas, és a kapott adatok más személyiadat-adatkezelő részére történő elküldését lehetővé tevő formátum.

8. Abban az esetben, ha a Vásárló a fenti jogokból következő igénnyel lép fel, a Distance.hu teljesíti a követelést, vagy haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételétől számított egy hónapon belül megtagadja annak teljesítését. Amennyiben – a követelés bonyolult jellegére vagy követelések nagy számára tekintettel – a Distance.hu nem lenne képes a kérést egy hónapon belül teljesíteni, azt a következő két hónapon belül teljesíti, egyben a kézhezvételtől számított egy hónapos határidővel tájékoztatva a Vásárlót a tervezett hastáridő-hosszabbításról és annak okairól.

9. A Vásárló panasszal, kérdéssel és kéréssel fordulhat a Distance.hu-hoz személyes adatai kezelése és a rendelkezésére álló jogosultságok kihasználása kapcsán.

10. A Vásárló jogosult kérni a Distance.hu-tól az általános szerződési feltételek átadását, a megkeresést az Adatvédelmi Politika 6.§-ában meghatározott módon nyújtva be.

11. A Vásárló a személyes adatainak védelméhez való jog vagy más, a GDPR által számára biztosított jogok sérelmének tárgyában jogosult panasszal fordulni a Személyes Adatvédelmi Hivatal Elnökéhez.

§ 5 Biztonsági beállítások – jelszó

1. A Distance.hu Vásárlóinak biztonságos és kódolt kapcsolatot biztosít személyes adataik megküldése és az Oldalon létrehozott felhasználói Fiókjukba történő belépés során. Az Adatkezelő az internetes hálózaton küldött adatok biztonsága és kódolása tekintetében az egyik vezető világcég által kiállított SSL tanúsítványt alkalmaz.

2. Abban az esetben, ha az Internetes áruházban felhasználói fiókkal rendelkező Vásárló valamilyen módon elvesztette hozzáférési jelszavát, az Internetes áruház lehetővé teszi új jelszó generálását. A Distance.hu nem küld jelszó-emlékeztetőt. A jelszó az adatbázisban kódolt, olvasását lehetetlenné tevő formában van tárolva. Új jelszó generálása céljából meg kell adni az e-mail címet az Internetes áruházba történő felhasználói belépési oldalon megadott „Elfelejtett jelszó” hivatkozáson található űrlapon. Az új jelszó automatikusan kerül kiküldésre a regisztráció során megadott vagy az utolsó fiókadat-módosításkor kimentett elektronikus levelezési címre.

3. A Distance.hu soha nem küld semmilyen levelet, beleértve az elektronikus levelet, amelyben a belépési adatok, különösen a Vásárló felhasználói fiókjához tartozó hozzáférési jelszó megadását kérné.

§ 6 Az Adatvédelmi Politika módosításai

1. Az Adatvédelmi Politika módosulhat, amiről a Distance.hu tájékoztatja a Vásárlókat.

2. Az Adatvédelmi Politikával kapcsolatos kérdéseket kérjük az [email protected] címre küldeni.

3. Az utolsó módosítás napja: 2021.01.01.

To Top